Skip to content

Eis Ekipp

Michèle KAYSER-WENGLER

62, Kannerdoktesch

Famill :

Bestuet, 3 Kanner an 1Enkelkand

Engagement CSV:

Gemengeconseillere Schoulkommissioun Finanzkommissioun

Aner Engagementer:

Presidentin vum Verwaltungsrot PROFAMILIA an INFOMANN

Nancy BACK-KELSEN

66, Museksprofesser; e.r.

Famill :

Bestuet, 3 Kanner, 3 Enkelkanner

Engagement CSV:

Commissioun de Surveillance vun der Museksschoul                Kulturkommissioun

Aner Engagementer:

Dirigentin vum Ensemble Vocal “Cantus Gaudium”                                             Dirigentin vun der “Chorale municipale Sängerfreed”Beetebuerg                      Member vun der Chorale Saint Martin

Monique BIREN-KETTEL

59, Infirmère diplômée

Famill :

Bestuet, 2 Kanner

Engagement CSV:

Sekretärin vun der CSF Diddeleng Ëmweltkommissiou      Chancëgläichheets- a Jumelagekommissioun Iwwerwaachungskommissioun vun der Museksschoul

Aner Engagementer:

Dirigentin vun der Chorale Saint Martin Presidentin vum Bitzclub “Nol a Fuedem“

Hubert Braquet

69, Staatsbeamten; e.r.

Famill :

Bestuet, Papp vun 3 Kanner, 4 Enkelkanner

Engagement CSV:

Delegéierten a Keesserevisor vum Süd Bezierk                             Kulturkommissioun Jumelagekommissioun

Aner Engagementer:

Vizepresident Amis de l’Orgue               Comité SITD, OPD, Amicale des Enrôlés de Force,                          Amiperas Dudelange                       Comité de Gérance ORT                    Comité Wanderfederatioun FLMP                                            Comité Gehansbiergknappen Diddeleng

Marvin DIVO

51, Formateur bei der Post

Famill :

Bestuet, 4 Kanner

Engagement CSV:

Familljekommissioun Subsidekommissioun      Sportskommissioun

Aner Engagementer:

President vum Dëschtennis Diddeleng                                     President vum Postcycling             Member vum Tennis Diddeleng

Jean-Paul FRIEDRICH

57, Personaldelegéierten LCGB-SESF BGL-Parisbas

Famill :

Bestuet, Papp vun 2 Kanner

Engagement CSV:

Gemengeconseiller        Sportskommissioun Jumelagekommissioun Kulturkommissioun Verkéierskommissioun                        Sécurité publique Kommissioun

Aner Engagementer:

Member vun HBD, T71, F91, CAD, HMD                                                      President vun ELA Lëtzebuerg      Member vum Verwaltungsrot BGL BNP Paribas                                                   President LCGB-SESF, BGL Sektioun Tresorier LCGB-SESF national           Member vun der Elterevertriedung Lenkeschléi

Jean-Paul GANGLER

62, Zänndokter

Famill :

Bestuet, 4 Kanner, 2 Enkelkanner

Engagement CSV:

Gemengeconseiller                                 National Delegéierten                       Vize-President CSV Diddeleng Bautekommissioun Ëmweltkommissioun   Finanzkommissioun     Alterskommissioun                                   Klima Team                                             Naturpaktteam                                     Gesond Diddeleng                               Aarbechtsgrupp Pacte Logement a PAG

Aner Engagementer:

President Amicale vun de Scouten President Amicale Gëlle Joren vum CIPA                                                        President Ensemble Vocal Cantus Gaudium                                                    Comité Interesseveräin Quartier Butschebuerg,                                     Par, Pësperkëscht, Comité OPD              Technesch Kommissioun Syvicol    Sänger an der Chorale Sängerfreed Beetebuerg

Paulo GUEDES ALVES

36, Responable Carosserie an enger Garage

Famill :

Bestuet, 2 Kanner

Engagement CSV:

Member am Comité

Aner Engagementer:

LCGB Vize-President vun der Personaldelegatioun LCGB

Michel HEINTZ

65, Retraité

Famill :

Gescheet, 2 Kanner

Engagement CSV:

Alterskommissioun                               Kommissioun fir Sécherheet Hygiènekommissioun

Aner Engagementer:

Sekretär bei der Amiperas                        Vizepresident Amicale Gëlle Joren, SITD                                                         Comité OPD,  Gospel Centre Rahm,                                              Comité Amis Centre Rahm                Theater Remeléng

Marco HIM

66, Pensionéierten Aarbeschter

Famill :

Bestuet, 2 Kanner

Engagement CSV:

Nationaldelegéierten      Hygienekommissioun      Verkéierskommissioun

Aner Engagementer:

Member F91

Steve HUMBERT

49, Direkter vun der Käerjenger Museksschoul, Enseignant

Famill :

Wittmann, 1 Kand

Engagement CSV:

Bautekommissioun     Alterskommissioun

Aner Engagementer:

President vum Cercle Culturel Claus Cito                                                         President vun der Personaldelegatioun Gemeng Käerjeng

Raoul JUNGERS

43, Fonctionnaire an der Finanzinspektioun

Famill :

Bestuet, 3 Kanner

Engagement CSV:

Sportskommissioun                                 Membre citoyen Finanzkommissioun Membre suppléant Commission consultative d‘Intégration

 Aner Engagementer:

Elterevertrieder Schoul Brill                     Arbitter an Trainer am Volleyball Comitésmember vu Vëlo Diddeleng

Françoise KEMP

31, Expert en recherche

Famill :

Célibataire

Engagement CSV:

Gemengeconseillère                         Presidentin CSJ Südbezierk an CSJ Diddeleng                                  Jugendkommissioun                            Kommissioun Nei Medien

Aner Engagementer :

Cheftaine bei de Lëtzebuerger Guiden a Scouten St Jean Diddeleng                       Diddelenger Theaterfrënn                   Member a.s.b.l. Diddeleng hëlleft Verschidden Engagementer an der Par Diddeleng

Carole KOSTER-PASQUINI

54, Enseignante

Famill :

Bestuet, 1 Kand

Engagement CSV:

CSF Diddeleng                                    Subsiden- a Familljekommissioun

Aner Engagementer :

Comité CROIX-ROUGE Diddeleng Comité KIWANIS Gëlle Fra

Jean-Pierre LUTGEN

34, Labostechniker an der Radioprotectioun

Famill :

Celibataire

Engagement CSV:

Member am Comité                             Member CSJ

Aner Engagementer :

Fräiwëllege Pompier beim CGDIS CIS Diddeleng                                                Member Aktioun Lëtzebuergesch

Claude MARTINI

43, Infirmier am Reha Zenter

Famill :

Bestuet, 2 Kanner

Engagement CSV:

Gemengeconseiller                  Familljekommissiou Verkéierskommissioun

Aner Engagementer :

Comité Vëlo Diddeleng                        Tresorier Croix Rouge Diddeleng                                               Tresorier Interesseveräin Quartier Butschebuerg                                          Hobbies Velo an Tennis

Kelly PLEIM

25, Agent socio-educative

Famill :

Celibataire

Engagement CSV:

Member an der CSJ

Aner Engagementer :

Supporter beim T71

Thierry POTT

34, Beruffspompjee

Famill :

Celibataire, 1 Kand

Engagement CSV:

Sekretär CSV Diddeleng Nationaldelégeierten    Hygienekommissioun

Aner Engagementer :

Fräiwëllege Pompjee CIS Diddeleng Member bei de Lenkeschléier Frënn Asbl                                                          Service Prevention CIS Diddeleng                                                 S.C. Beruffspompjeeën (Fussballsveräin CGDIS)

Nancy WEILAND

44, Léierin am Fondamental

Famill :

Bestuet, 2 Kanner

Engagement CSV:

Member am Comité                          Tresorière vun der CSF Diddeleng Schoulkommissioun Jugendkommissioun

Aner Engagementer :

Benevole bei verschiddenen Associatiounen