Artikel am Le Jeudi

Hei kënnt Dir een Interview mat der CSV-Spëtzekandidatin, Michèle Kayser-Wengler, noliesen.

Als PDF: 2017-09-14 LeJeudi Interview

 

Als Richtegstellung, fannt Dir och hei de Bréif, deen d’Madame Kayser-Wengler un de Monsieur Nelissen geschriwwen huet:

Merci pour votre article sur Dudelange et sa situation politique. L’analyse me paraît correct. Mais je tiens à préciser qu’une erreur de mes propos s’est glissée dans le texte :

“et pour le site Neischmelz.. la commune préfère donner procuration au Fonds de logement au lieu d’investir et profiter des subsides de l’Etat.”

Je n’ai nullement réclamé que la commune réalise le Projet Neischmelz par ses propres moyens. Créer un tout nouveau quartier dépasserais largement les possibilités de nos services communaux. Mais je voulais insister sur le fait que les responsables de la commune n’ont pas le courage de créer d’avantage des habitations sociales sur le terrain de Dudelange, pour  lesquelles on pourrait profiter des subsides de l’Etat.

Ceci pour clarifier mes propos…

Avec mes meilleures salutations

Michèle Kayser

CSV-Dudelange

 

 

“Eng ongesond Elengherrschaft zu Diddeleng”

An der Gemeng Diddeleng ass et d’Zil vun der Oppositioun, déi absolut Majoritéit vun der LSAP ze briechen. Am Face-à-face mam LSAP Buergermeeschter Dan Biancalana huet d’CSV-Spëtzekandidatin Michèle Kayser-Wengler der Majoritéit virgehäit, d’Oppositioun net eescht ze huelen. Differenze gëtt et beispillsweis beim soziale Wunnengsbau, eens ass een sech dogéint iwwer méiglech Léisunge vum Verkéiersproblem.

“Mir fillen eis heiansdo e bësselchen net ganz serieux geholl vun der absoluter Majoritéit”, sot d’Michèle Kayser-Wengler (CSV). “Mir vermëssen e konstruktiven échange de vues an e serieuxen Dialog mat deenen anere Parteien am Gemengerot.”

Wann d’Gemeng beispillsweis e Vertrieder an e Syndikat muss schécken, da géif systematesch en LSAP-Conseiller virgeschloe ginn. D’Oppositioun géif net emol gefrot ginn, sou d’CSV-Spëtzekandidatin. An hirem Wahlprogramm schwätzt hir Partei vun enger “ongesonder Elengherrschaft” vun de Sozialisten.

LSAP-Majoritéit schmëlzt vu Wahl zu Wahl

“90% vun deene Projeten, déi d’LSAP erabruecht huet, huet d’Oppositioun och matgedroen”, huet de Buergermeeschter Dan Biancalana op de Virworf geäntwert.

Seng Partei huet am Diddelenger Gemengerot zéng Sëtz vun am ganzen 19, d’CSV huet dräi Sëtz, Déi Gréng der zwee an Déi Lénk an ADR all Kéiers ee Vetrieder. Vu Wahl zu Wahl ass déi absolut Majoritéit vun der LSAP op ongeféier 54% geschmolz.

Dem Buergermeeschter no géif sech de Bilan vun deene sechs leschte Jore weise loossen. “”Mir hunn e staarke Moderniséierungsprozess matgemaach, mir hu ronn 100 Milliounen € an déi ëffentlech Infrastrukturen investéiert”. Diddeleng wier eng “ganz dynamesch Stad mat Potential”, sou den Dan Biancalana.

Net genuch erschwéngleche Wunnraum

Zu Diddeleng kënne sech ëmmer manner Leit mat niddregem Akommes eng Wunneng leeschten, sief et fir ze kafen oder fir ze lounen. Virun allem am soziale Wunnengsbau wier “e bësse geschlof ginn”, seet d’Michèle Kayser-Wengler.

Zum Beispill hätt d’Gemeng bei zwee private Bauprojeten an de Quartieren “Am Duerf” a “Lenkeschléi” ze wéineg Wunnenge kaf. Des weidere wier net genuch Bauterrain kaf gi fir e kommunale Wunnengsplang fir bezuelbare Wunnraum an d’Weeër ze leeden.

CSV proposéiert, um Beispill vu Monnerech, “Start up”-Wunnengen ze schafen. Jonker no der Léier oder nom Studium kéinten do fir dräi Joer an zu engem moderate Loyer wunnen. Eng 20 bis 30 där Wunnenge kéint si sech an den nächste sechs Joer virstellen, sou d’Michèle Kayser-Wengler.

“Am Wunnengsbau mécht een net genuch”

De Buergermeeschter stellt dogéint an d’Vitrine, wat seng Majoritéit an der leschter Legislatur geleescht hätt, dorënner “88 Wunnengen, wou déi sozial Kritère spillen”. Nieft Projete mat der Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) hätt d’Gemeng Diddeleng ënnert anerem hire Stock u Gemengewunnengen op 40 eropgeschrauwt.

An den nächsten zeng bis 15 Joer da gi sech eng 1.000 Wunn-Unitéite mam Projet “Neischmelz” op de Friche versprach. Och do soll déi sozial Mixitéit spillen, seet den LSAP-Politiker. “Am Wunnengsbau mécht een net genuch, et ass jo och en nationale Problem”, erkläert den Dan Biancalana.

LSAP an CSV op enger Linn beim “shared space”

Nieft dem Wunnen ass de Verkéier ee vun de grousse Problemer zu Diddeleng. Dausende franséisch Frontaliere fueren all Dag iwwer Diddeleng fir an d’Stad an nees zeréck. Dat suergt fir Stau op den Autobunnen an am Stadkäer. Iwwer méiglech Léisungen an deem Beräich si sech op d’mannst LSAP an d’CSV relativ eens.

Beim “shared-space”, der Zone 20, déi sech Autoen, Veloen a Foussgänger deelen, ass déi éischt Phas scho Realitéit. “Wann déi zwou aner Phasen ëmgesat sinn, dann ass et net méi esou attraktiv fir duerch den Zentrum ze fueren”, den Duerchgangs-Verkéier géif dann op d’Niewestrooss ëmgeleet ginn, erkläert d’CSV-Spëtzekandidatin.

“Majoritéit huet net tough genuch mat der CFL verhandelt”

Beim ëffentlechen Transport ass de Problem d’Ofschafung vun direkten Zuchlinnen tëschent Volmerange-les-Mines (Frankräich), Diddeleng an der Stad Lëtzebuerg. “D’Majoritéit huet net tough genuch mat der CFL verhandelt”, kritiséiert d’Michèle Kayser-Wengler. D’Gemeng wéilt dem Minister Mëtt Oktober eng deementspriechend Petitioun iwwerreeschen, sou den Dan Biancalana.

Des weidere gëtt zu Diddeleng d’Iddi vun engem “Train-Tram” tëschent Volmerange a Biereng, am Idealfall dann och bis an d’Stad diskutéiert. D’Barrièren ewech huele géif och de Stau reduzéieren, versprécht d’CSV-Spëtzekandidatin.

Fir den LSAP-Buergermeeschter misst een de Verkéiers-Problem “moderat usteieren”, well och d’Entwécklung vun Diddeleng matgeduecht misst ginn. Dem Dan Biancalana no gëtt et zwou Optiounen: en direkten urbanisteschen Agrëff fir méi Zich a Richtung Stad Lëtzebuerg oder de Projet “Train-Tram”. Béid Optioune misst een tëschent de Parteien am Gemengerot an och mat de Bierger diskutéieren.

vum Michel Delage

 

Och op desem Link nozeliesen: 100komma7

 

Vote par correspondance – Briefwahl -Bréifwahl

Vote par Correspondance – Briefwahl – Bréifwahl

 

VOTE PAR CORRESPONDANCE pour les élections communales du 8 octobre 2017

Tous les électeurs luxembourgeois, tous les électeurs ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne et tous les autres ressortissants étrangers, peuvent, sous certaines conditions et sur leur demande, exercer leur droit de vote par correspondance.

Sont admis :
1. les électeurs âgés de plus de 75 ans (pas besoin de pièces justificatives)
2. les électeurs absents pour des raisons professionnelles (y compris études à l’étranger)
3. les électeurs absents pour des raisons personnelles dûment justifiées (maladie, handicap physique, vacances ou séjour à l’étranger)

Il faut justifié son absence par la production de pièces, documents ou certificats comme p.ex. certificat médical, copie de la réservation de l’hôtel, attestation délivrée par l’université, etc.

La demande se fait sur papier ou par formulaire (cliquez ici ou au secrétariat communal (tél. 516121-293/-269) de l’administration communale, 1er étage, bureau no.102).
La demande doit indiquer les nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, profession, nationalité et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.

La demande doit parvenir au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt le lundi 31 juillet 2017 et au plus tard le vendredi 8 septembre 2017.

Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, tous les documents et informations requis lui seront envoyés au plus tard le 18 septembre 2017, sous pli recommandé avec accusé de réception.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


BRIEFWAHL
für die Gemeindewahlen vom 8. Oktober 2017

Alle luxemburgischen Wählerinnen und Wählern, alle Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union sowie alle anderen ausländischen Staatsangehörigen können, auf Anfrage und unter verschiedenen Bedingungen, ihr Wahlrecht durch Briefwahl ausüben.

Man muss:
1. älter als 75 Jahre sein (keine Bescheinigung notwendig)
2. aus beruflichen Gründen oder studienhalber abwesend sein
3. aus persönlichen, gerechtfertigten Beweggründen abwesend sein (Krankheit, körperliches Leiden, Aufenthalt im Ausland)

Eine Bescheinigung oder Nachweise, wie z.B. ärztliches Attest, Kopie der Hotelreservierung, Beglaubigung der Universität, etc. , dass der Wähler einer der obengenannten Kategorien angehört, müssen dem Antrag beiliegen.

Die Anfrage kann auf Papier oder auf dem vorgedruckten Formular (hier klicken oder im Gemeindesekretariat (Tel.: 516121-293/-269), 1. Stock, N°102, der Stadtverwaltung erhältlich) eingereicht werden. In dieser Anfrage müssen Name(n), Vorname(n), Geburtsort und -datum, Beruf, Nationalität und Wohnsitz angegeben werden, sowie die Anschrift an die das Berufungsschreiben abgeschickt werden soll.

Der Antrag darf dem Schöffenkollegium frühestens Montag, den 31. Juli 2017 und spätestens Freitag, den 8. September 2017 zugestellt werden.

Wenn die Bedingungen des Wahlrechts erfüllt sind, werden sämtliche erforderlichen Dokumente und Informationen spätestens am 18. September 2017 per Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung dem Antragsteller zugeschickt.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

BRÉIFWAHL fir d’Gemengewahle vum 8. Oktober 2017

All die lëtzebuergesch Wielerinnen a Wieler, all d’Wieler aus der Europäescher Unioun sou wéi all d’Wieler aus engem anere Staat, kënnen ënner bestëmmte Bedingungen, d’Bréifwahl ufroen.

Et muss een:
1. méi all wei 75 Joer sinn (ouni Beschäinegung)
2. aus beruffleche Grënn oder wengst Studien net am Land sinn
3. aus perséinlechen, gerechtfäerdegte Beweeggrënn ofwiesend sinn (Krankheet, Openthalt am Ausland)

Eng Beschäinegung oder e Noweis, wie z.B. Attest vum Dokter, Kopie vun der Hotelsreservéierung, Zertifikat vun der Universitéit, etc., dass de Wieler net kann un de Wahlen deelhuelen, muss bäigeluecht ginn.

D’Ufro kann op Pabeier oder op dësem Formulaire (héi klicken oder am Sekretariat vun der Gemeng (Tel.: 516121-293/-269), 1. Stack, N°102) agereecht ginn. De Numm, Virnumm, Gebuertsuert an -datum, Beruff, Nationalitéit a Wunnsëtz mussen ugi sinn, genausou wéi d’Uschrëft un déi de Bréif soll geschéckt ginn.

D’Ufro däerf dem Schäfferot fréistens Méindes, den 31. Juli 2017 a spéitstens Freides, den 8. September 2017 zougestallt ginn.

Wann d’Bedingunge vum Wahlrecht erfëllt sinn, gi sämtlech Dokumenter an Informatioune spéitstens den 18. September 2017 per Recommandé verschéckt.

Keng Bling-Bling-Aktiounen vun der CSV-Diddeleng

Am aktuelle Bliedchen (als PDF: CSV-Bliedchen_12-07-2017) kënnt dir noliesen, dass:

 • d’CSV-Diddeleng am Gemengerot all gudde Projet fir eis Diddelenger Kanner ënnerstëtzt huet an, dass mir ënner anerem:
  – eng Bëschcrèche mat flexiblen Ëffnungszäiten,
  – eng Plaz an der Kantin fir all Kand aus dem “Précoce”,
  – a genuch Maison-Relais-Plaze bei all Schoul fuerderen;
 • d’CSV-Diddeleng no vir kuckt an nei Iddië fir eis Stad huet, wéi zum Beispill d’Erschléisse vun deene villen Terrainen, déi der Gemeng gehéiren:
  – fir Kleng- a Mëttelbetriber unzesiedelen an an engems bezuelbare Wunnraum fir hir Mataarbechter ze schafen, woumat Verkéiersproblemer reduzéiert ginn,
  – fir gënschtege Wunnraum fir jonk Leit ze schafen, déi eng Famill grënnen an nei an d’Beruffsliewen eraklammen (Start-Up).

Gedanken zum Nationalfeierdag

Dem CSV Fraktiounspresident Claude Wiseler seng Gedanken zum Groussherzogsgebuertsdag

 

 

 

 

 

An der Fräier Tribun um Radio huet den CSV Fraktiounspresident iwwert d´Bedeitung vun Nationalfeierdag geschwat.

“Mir wëlle bleiwe wat mer sinn” ass net kontradiktoresch mat der Entwécklung, déi eist Land déi lescht Jore kannt huet.

Fir eranzelauschteren, klickt hei: https://csv.lu/2017/06/dem-csv-fraktiounspresident-claude-wiseler-seng-gedanken-zu-groussherzogsgebuertsdag/

Är Meenung zielt: d’CSV-Matmaach Box

An alle 46 Proporzgemenge trëtt d’CSV bei de Gemengewahle den 8. Oktober 2017 mat enger Lëscht un.

Fir dem Bierger eng méi direkt Partizipatioun un de Gemengewahlen ze erméiglechen, huet d’CSV eng “Matmaach Box“ an d’Liewe geruff. Dës Matmaach Box kënnt Dir op: https://maachmat.csv.lu/ fannen.

Et ass eis och wichteg, dass auslännesch Matbierger motivéiert ginn sech op d’Wielerlëschten anzeschreiwen an dass mir op d’Bréifwahl opmierksam maachen. Weider Informatioune ginn et och nach op dësem Link: http://www.jepeuxvoter.public.lu/fr.html.

 

Eis Kandidate fir Diddeleng

100% engagéiert fir Diddeleng: Gemengewahlen 2017

 

9 Fraen an 10 Männer, déi sech zesummen engagéiere wëlle fir d’Interesse vun alle Bierger vun der Stad Diddeleng. Mir setzen eis a fir d’Liewensqualitéit an eiser Stad héichzehalen, solidaresch mat allen Alters- a Bevëlkerungsgruppen. Mir sinn eng Partei aus der Mëtt a mir sinn no bei de Bierger.

E klore Plang fir eng staark Gemeng.

Mir hunn en oppent Ouer fir Är Uleies a Suergen. Zéckt net eis unzeschwätzen oder eis hei um Site ze kontaktéieren.