Vote par correspondance – Briefwahl -Bréifwahl

Vote par Correspondance – Briefwahl – Bréifwahl

 

VOTE PAR CORRESPONDANCE pour les élections communales du 8 octobre 2017

Tous les électeurs luxembourgeois, tous les électeurs ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne et tous les autres ressortissants étrangers, peuvent, sous certaines conditions et sur leur demande, exercer leur droit de vote par correspondance.

Sont admis :
1. les électeurs âgés de plus de 75 ans (pas besoin de pièces justificatives)
2. les électeurs absents pour des raisons professionnelles (y compris études à l’étranger)
3. les électeurs absents pour des raisons personnelles dûment justifiées (maladie, handicap physique, vacances ou séjour à l’étranger)

Il faut justifié son absence par la production de pièces, documents ou certificats comme p.ex. certificat médical, copie de la réservation de l’hôtel, attestation délivrée par l’université, etc.

La demande se fait sur papier ou par formulaire (cliquez ici ou au secrétariat communal (tél. 516121-293/-269) de l’administration communale, 1er étage, bureau no.102).
La demande doit indiquer les nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, profession, nationalité et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.

La demande doit parvenir au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt le lundi 31 juillet 2017 et au plus tard le vendredi 8 septembre 2017.

Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, tous les documents et informations requis lui seront envoyés au plus tard le 18 septembre 2017, sous pli recommandé avec accusé de réception.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


BRIEFWAHL
für die Gemeindewahlen vom 8. Oktober 2017

Alle luxemburgischen Wählerinnen und Wählern, alle Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union sowie alle anderen ausländischen Staatsangehörigen können, auf Anfrage und unter verschiedenen Bedingungen, ihr Wahlrecht durch Briefwahl ausüben.

Man muss:
1. älter als 75 Jahre sein (keine Bescheinigung notwendig)
2. aus beruflichen Gründen oder studienhalber abwesend sein
3. aus persönlichen, gerechtfertigten Beweggründen abwesend sein (Krankheit, körperliches Leiden, Aufenthalt im Ausland)

Eine Bescheinigung oder Nachweise, wie z.B. ärztliches Attest, Kopie der Hotelreservierung, Beglaubigung der Universität, etc. , dass der Wähler einer der obengenannten Kategorien angehört, müssen dem Antrag beiliegen.

Die Anfrage kann auf Papier oder auf dem vorgedruckten Formular (hier klicken oder im Gemeindesekretariat (Tel.: 516121-293/-269), 1. Stock, N°102, der Stadtverwaltung erhältlich) eingereicht werden. In dieser Anfrage müssen Name(n), Vorname(n), Geburtsort und -datum, Beruf, Nationalität und Wohnsitz angegeben werden, sowie die Anschrift an die das Berufungsschreiben abgeschickt werden soll.

Der Antrag darf dem Schöffenkollegium frühestens Montag, den 31. Juli 2017 und spätestens Freitag, den 8. September 2017 zugestellt werden.

Wenn die Bedingungen des Wahlrechts erfüllt sind, werden sämtliche erforderlichen Dokumente und Informationen spätestens am 18. September 2017 per Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung dem Antragsteller zugeschickt.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

BRÉIFWAHL fir d’Gemengewahle vum 8. Oktober 2017

All die lëtzebuergesch Wielerinnen a Wieler, all d’Wieler aus der Europäescher Unioun sou wéi all d’Wieler aus engem anere Staat, kënnen ënner bestëmmte Bedingungen, d’Bréifwahl ufroen.

Et muss een:
1. méi all wei 75 Joer sinn (ouni Beschäinegung)
2. aus beruffleche Grënn oder wengst Studien net am Land sinn
3. aus perséinlechen, gerechtfäerdegte Beweeggrënn ofwiesend sinn (Krankheet, Openthalt am Ausland)

Eng Beschäinegung oder e Noweis, wie z.B. Attest vum Dokter, Kopie vun der Hotelsreservéierung, Zertifikat vun der Universitéit, etc., dass de Wieler net kann un de Wahlen deelhuelen, muss bäigeluecht ginn.

D’Ufro kann op Pabeier oder op dësem Formulaire (héi klicken oder am Sekretariat vun der Gemeng (Tel.: 516121-293/-269), 1. Stack, N°102) agereecht ginn. De Numm, Virnumm, Gebuertsuert an -datum, Beruff, Nationalitéit a Wunnsëtz mussen ugi sinn, genausou wéi d’Uschrëft un déi de Bréif soll geschéckt ginn.

D’Ufro däerf dem Schäfferot fréistens Méindes, den 31. Juli 2017 a spéitstens Freides, den 8. September 2017 zougestallt ginn.

Wann d’Bedingunge vum Wahlrecht erfëllt sinn, gi sämtlech Dokumenter an Informatioune spéitstens den 18. September 2017 per Recommandé verschéckt.

Keng Bling-Bling-Aktiounen vun der CSV-Diddeleng

Am aktuelle Bliedchen (als PDF: CSV-Bliedchen_12-07-2017) kënnt dir noliesen, dass:

 • d’CSV-Diddeleng am Gemengerot all gudde Projet fir eis Diddelenger Kanner ënnerstëtzt huet an, dass mir ënner anerem:
  – eng Bëschcrèche mat flexiblen Ëffnungszäiten,
  – eng Plaz an der Kantin fir all Kand aus dem “Précoce”,
  – a genuch Maison-Relais-Plaze bei all Schoul fuerderen;
 • d’CSV-Diddeleng no vir kuckt an nei Iddië fir eis Stad huet, wéi zum Beispill d’Erschléisse vun deene villen Terrainen, déi der Gemeng gehéiren:
  – fir Kleng- a Mëttelbetriber unzesiedelen an an engems bezuelbare Wunnraum fir hir Mataarbechter ze schafen, woumat Verkéiersproblemer reduzéiert ginn,
  – fir gënschtege Wunnraum fir jonk Leit ze schafen, déi eng Famill grënnen an nei an d’Beruffsliewen eraklammen (Start-Up).

Gedanken zum Nationalfeierdag

Dem CSV Fraktiounspresident Claude Wiseler seng Gedanken zum Groussherzogsgebuertsdag

 

 

 

 

 

An der Fräier Tribun um Radio huet den CSV Fraktiounspresident iwwert d´Bedeitung vun Nationalfeierdag geschwat.

“Mir wëlle bleiwe wat mer sinn” ass net kontradiktoresch mat der Entwécklung, déi eist Land déi lescht Jore kannt huet.

Fir eranzelauschteren, klickt hei: https://csv.lu/2017/06/dem-csv-fraktiounspresident-claude-wiseler-seng-gedanken-zu-groussherzogsgebuertsdag/

Är Meenung zielt: d’CSV-Matmaach Box

An alle 46 Proporzgemenge trëtt d’CSV bei de Gemengewahle den 8. Oktober 2017 mat enger Lëscht un.

Fir dem Bierger eng méi direkt Partizipatioun un de Gemengewahlen ze erméiglechen, huet d’CSV eng “Matmaach Box“ an d’Liewe geruff. Dës Matmaach Box kënnt Dir op: https://maachmat.csv.lu/ fannen.

Et ass eis och wichteg, dass auslännesch Matbierger motivéiert ginn sech op d’Wielerlëschten anzeschreiwen an dass mir op d’Bréifwahl opmierksam maachen. Weider Informatioune ginn et och nach op dësem Link: http://www.jepeuxvoter.public.lu/fr.html.

 

Eis Kandidate fir Diddeleng

100% engagéiert fir Diddeleng: Gemengewahlen 2017

 

9 Fraen an 10 Männer, déi sech zesummen engagéiere wëlle fir d’Interesse vun alle Bierger vun der Stad Diddeleng. Mir setzen eis a fir d’Liewensqualitéit an eiser Stad héichzehalen, solidaresch mat allen Alters- a Bevëlkerungsgruppen. Mir sinn eng Partei aus der Mëtt a mir sinn no bei de Bierger.

E klore Plang fir eng staark Gemeng.

Mir hunn en oppent Ouer fir Är Uleies a Suergen. Zéckt net eis unzeschwätzen oder eis hei um Site ze kontaktéieren.

Aweihung Shared Space – 5. Mee 2017

Dëse Freiden ass et esou wäit, de Shared Space gëtt ageweit.

Mir als CSV Diddeleng hunn ons laang éier dee Projet ëmgesat gouf dofir agesat a sinn NET ëmmer seriö geholl ginn. Wor jo eng Iddi vun der Oppositioun… Mee léiwer spéit ewéi nie.

Mir schaffen och weiderhi fir eng positiv Entwécklung vun Diddeleng.

Konferenz Mobbing an der Schoul

D’CSF Diddeleng an d’CSF Monnerech organiséieren eng Konferenz zum Thema Mobbing an der Schoul a Gewaltpréventioun.

D’Madame Astrid GLOD, Médiatrice agréée ALMA, Interventioun, Sensibilisatioun a Formatioun bei Mobbing am Beräich vu Kanner a Jugendlecher an den Här Guy OVERMANN, Commissaire-Chef, Responsable Bureau Prévention haalen an dësem Kader ee Virtrag am Centre Paroissial Saint-Martin, dem Veräinshaus zu Diddeleng.

Weider Informatiounen fannt dir hei:

 

Dir kennt d’Informatiounen awer och als PDF kucken:

Konferenz 20170425