Keng Bling-Bling-Aktiounen vun der CSV-Diddeleng

Am aktuelle Bliedchen (als PDF: CSV-Bliedchen_12-07-2017) kënnt dir noliesen, dass:

 • d’CSV-Diddeleng am Gemengerot all gudde Projet fir eis Diddelenger Kanner ënnerstëtzt huet an, dass mir ënner anerem:
  – eng Bëschcrèche mat flexiblen Ëffnungszäiten,
  – eng Plaz an der Kantin fir all Kand aus dem “Précoce”,
  – a genuch Maison-Relais-Plaze bei all Schoul fuerderen;
 • d’CSV-Diddeleng no vir kuckt an nei Iddië fir eis Stad huet, wéi zum Beispill d’Erschléisse vun deene villen Terrainen, déi der Gemeng gehéiren:
  – fir Kleng- a Mëttelbetriber unzesiedelen an an engems bezuelbare Wunnraum fir hir Mataarbechter ze schafen, woumat Verkéiersproblemer reduzéiert ginn,
  – fir gënschtege Wunnraum fir jonk Leit ze schafen, déi eng Famill grënnen an nei an d’Beruffsliewen eraklammen (Start-Up).