Aartchen

 

puddingbrezel

Mat dem

richtegen

Mueresiessen,

gestäerkt

an d’Wahlkabinne!

      😉

 

Mir zielen op Iech!